Algemene Voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden in PDF-formaat te downloaden.

Algemene voorwaarden van Dames Tuinen:

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De ondernemer: de ondernemer werkzaam in de groene ruimte, natuurlijk of rechtspersoon en die actief is in de navolgende werkzaamheden:
  1. Het uitvoeren van werkzaamheden voor consumenten en bedrijven ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud van tuinen en overige groene ruimte voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met boven genoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  2. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor onder punt 1 genoemde werkzaamheden.
  3. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 2. Materialen
  1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen
  2. Zand, grond, teelaarde en compost.
  3. Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.
 3. Consument
  Iedere natuurlijke of rechtspersoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf- aan een ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van zaken, als onder A omschreven.
 4. Opdrachtgever
  Een consument of bedrijf waar wij diensten aan verlenen en/of dat producten van ons betrekt.
 5. Aanneemsom
  Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, incl. BTW.
 6. Regiewerk
  Alle werkzaamheden als bedoeld onder A welke niet vallen onder die zoals onder E omschreven en die tussen opdrachtgever en ondernemer zijn overeengekomen, inclusief BTW.
 7. Uurloon
  De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop aan de opdrachtgever.
 2. De ondernemer verplicht zich deze algemene voorwaarden gelijktijdig met de offerte aan de consument te verstrekken.

Artikel 3 – De offerte/het aanbod

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.
 2. De ondernemer brengt de offerte schriftelijk uit.
 3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 60 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken. Verder bevat de offerte een berekeningen alsmede de geldigheidsduur van de offerte en het aanspreekpunt.
 5. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overgekomen, de intellectuele eigendom voor op onder andere alle versterkte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 6. Het is de opdrachtgever verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de voorbereiding, ontwerp,- en tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
 8. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden worden verricht;
  2. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. het uurtarief van mensen, machines en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
 9. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd.
 10. De offerte vermeldt de betalingsvoorwaarden en de betalingsregeling.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van regiewerk en/of van koop of verkoop alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk.
 2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 60 dagen na offertedatum.
  1. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
  2. De leden 1, 2 en 3a zijn vervolgens opnieuw van toepassing.
 3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
 5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken

Artikel 5 – Prijswijzigingen

 1. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet alsmede uit de CAO voort vloeien worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 6 – Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de overeenkomst waaronder afwijkingen van de algemene voorwaarden in een individueel geval dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren worden geoffreerd en na akkoord worden uitgevoerd.

Artikel 7 – Leveranties

 1. Alle leveranties welke door de ondernemer geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. De ondernemer staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, fundering en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en of/ terreinomstandigheden dan wel sprake is van overmacht. In die gevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door de ondernemer worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalpercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de relevante geleverde product(en).
 4. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering in werkzaamheden, ten gevolge weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van het levend materiaal noodzakelijk is.

Artikel 8 – Oplevering

 1. Onder de oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Ten aanzien van levend materiaal vindt een tweede oplevering plaats

Artikel 9 – Transportrisico’s

 1. Alle zaken worden vervoerd op risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling/Niet-tijdige betaling

 1. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Facturen dienen te zijn betaald binnen 7 dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 4. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever alsnog de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Aan personen in dienst van de ondernemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
 7. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.
 8. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
 9. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Afspraken door personeel

 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 12 – Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

 1. Onder in acht name van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:
  1. De ondernemer zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
  2. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden.

Artikel 14 – Onderhoudswerkzaamheden

 1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van de overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden per aangetekende brief gericht aan de wederpartij en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Een tekortkoming kan de ondernemer of de opdrachtgever niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zullen de opdrachtgever en de ondernemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
 2. Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 16 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

 1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de recht verkrijgende te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
 2. Bij overlijden van de opdrachtgever zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.
 3. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, alsmede in geval de opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

  1. De ondernemer is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
  2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende: Indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
  3. Op de opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 1. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodemgrond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voort vloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

Artikel 18 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden door de ondernemer uitsluitend in behandeling genomen indien:

 1. Het aankoopbewijs kan worden overgelegd, waaruit blijkt dat de zaken ook daadwerkelijk bij de betreffende ondernemer zijn gekocht.
 2. Volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt schriftelijk overlegd.
 3. Ingeval van zichtbare gebreken: de klacht uiterlijk 7 dagen na factuurdatum aantoonbaar is ingediend.
 4. Ingeval van onzichtbare gebreke: de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 7 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan vier weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van goederen, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer zijn ingediend.
 5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
 6. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken.
 7. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.
 8. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.

Artikel 19 – Eerdere algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vervangen alle eventuele eerder door ons gehanteerde en gedeponeerde voorwaarden

Dames Tuinen, Neubourgstraat 44, 483 4JM, Breda